Om SCK


Bakgrund

Datorklubber har i olika format funnits så länge mikrodatorn funnits. När det gäller klubbar i Sverige runt Commodore har det funnits väldigt många under storhetstiden på 80-talet.

Bland klubbar med rikstäckande ambitioner kan räknas PET-klubben, VIC-klubben, Commodore Computer Club, Commodore-klubben, SUGA mfl. När det gäller lokala klubbar fanns det många fler. Som ett exempel listas i tidningen Datormagazin år 1988 nära 60st (merparten lokala) klubbar fördelade över mer än 50 orter. På 90-talet sedan i.o.m. Commodores konkurs och förändrade tider försvann dock så gott som alla klubbar med några få undantag.

Under de senaste åren har frågan om att starta en Commodore-klubb då och då kommit på tal och under 2020 gjorde vi, några personer med basen i forumet Commodore64.se, slag i saken och beslutade starta en rikstäckande förening. Tiden var mogen kände vi att ge Commodore en rikstäckande förening öppen för alla, oavsett kunskapsnivå, där vi kan utbyta tankar och kunskap och på olika sätt samverka Commodorevänner emellan genom web, sociala medier samt datorträffar m.m.

Varmt välkommen som medlem!
Mvh
Björn Adolfsson, ordförande

Här följer våra stadgar:

Svenska Commodoreklubben
Org. nr. 802535-1258

Stadgar antagna d. 28/2 2021

Bildandebeslut fattat 
d. 25/11 2020

1. Namn

Föreningens namn är Svenska Commodoreklubben, förkortat SCK.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

2. Syfte

SCK har som mål att levandehålla samt utveckla intresset för och runt företaget Commodore Business Machines och dess produkter genom webb, sociala medier samt datorträffar o.dyl. Vi vill med klubben samla entusiaster och bygga ett forum där man kan utbyta kunskap och på olika sätt samverka Commodorevänner emellan. Vidare verkar SCK för bevarande av äldre datorer i allmänhet och elektronik från Commodore i synnerhet. Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.

3. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla och medlem blir man genom att betala in den av årsstämman fastställda årsavgiften. Även lokala föreningar/grupper etc. kan ansöka om medlemskap.

Om man som medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan man uteslutas ur föreningen genom beslut från styrelsen.

4. Styrelse & revisorer samt valberedning

Styrelsen skall bestå av:

Ordförande (vald på 2 år)

Vice ordförande (vald på 2 år)

Sekreterare (vald på 2 år)

Ekonomi- och medlemsansvarig (vald på 2 år)

2 st Ledamöter (valda på 1 år)

Årsmötet har vidare rätt att välja upp till 3 suppleanter.

Revisorerna (valda på 1 år) skall bestå av en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

Revisorerna har att granska föreningens räkenskaper för verksamhetsåret, erlägga rapport till styrelsen i god tid innan ordinarie föreningsstämma samt avge revisionsberättelse vid den ordinarie föreningsstämman.

Valberedningen (valda på 1 år) skall bestå av två personer varav den ena är sammankallande. Ingen från styrelsen får ingå i valberedningen. Valberedningen förbereder valen inför årsstämman samt ger förslag på kandidater för styrelseposter.

5. Verksamhetsår samt årsmöte

Verksamhetsår samt räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse till årsmötet skall vara utskickad per epost senast 1 månad före sammankomsten. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.

Årsmötets föredragningslista skall minst innefatta följande punkter:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av årsmötets ordförande
 5. Val av mötessekreterare 
 6. Val av två justerare av protokollet, tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Behandling av propositioner
 9. Behandling av motioner
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse
 11. Styrelsens ekonomiska redovisning
 12. Revisorernas berättelse
 13. Frågan om styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 14. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår
 15. Val av ordförande (vartannat år, jämna år)
 16. Val av vice ordförande (vartannat år, ojämna år)
 17. Val av sekreterare (vartannat år, jämna år)
 18. Val av ekonomi- och medlemsansvarig (vartannat år, ojämna år)
 19. Val av 2 st ledamöter (varje år)
 20. Val av upp till 3 st suppleanter
 21. Val av ordinarie revisor samt en revisorssuppleant
 22. Val av valberedning
 23. Övriga frågor
 24. Mötet avslutas

6. Styrelsemöten

Protokollförda styrelsemöten skall hållas minst tre gånger jämnt fördelade över verksamhetsåret. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.

7. Hedersmedlem

Hedersmedlem kan utses av årsmötet på förslag från styrelsen.

8. Stadgeändring

Förändringar av SCK:s stadgar beslutas med två tredjedels (2/3) majoritet vid två årsmöten i rad (ett års mellanrum).

9. Föreningens upphörande

Upplösning av föreningen beslutas med tre fjärdedels (3/4) majoritet vid två årsmöten i rad (ett års mellanrum). Föreningens monetära tillgångar tillfaller någon välkänd hjälporganisation efter beslut fattat vid det sista årsmötet. Föreningens materiella tillgångar tillfaller den instans som av det sista årsmötet beslutats bäst överensstämmer med SCK.